Kabanata 1597

Pagkatapos siyang hulihin ng pamilyang Quartermain sa Jaellatra, matindi ang pagdudusa na naranasan ni Jessica habang lumilipas ang bawat araw. Sa kabila ng patuloy na pananakit, nanatiling matatag ang kanyang kalooban. Naniniwala siya na darating si Gerald balang araw para iligtas siya sa lugar na ito. Dahil doon, alam niyang kailangan niyang mabuhay nang matagal para magawa niya iyon. Hindi niya inasahan na darating ang araw na iyon nang mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Kung tutuusin, nasa Jaellatra na si Gerald at ipinagpaliban pa niya ang laban nila ni Yusef dahil kailangan niyang unahin ang pagligtas sa kanyang kapatid. Dahil nakapasok na siya sa Ninth-rank ng Rune Realm, malapit na rin makapasok si Gerald sa Sage Realm. Dahil doon, alam niyang hindi na niya kailangang matakot kapag kinalaban niya ang pamilyang Quartermain. Maililigtas na niya ngayon ang kanyang kapatid na babae! Hindi nagtagal bago dumating si Gerald sa Bario City. Mag-isa siyang naglalakad habang suo

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser