Kabanata 1967

Sa totoo lang, hindi makapaniwala si Gerald na ang taong nasa harapan niya ay ang totoong Christos Hamilton... Ayon sa notebook, si Christos ay dating isa sa mga nangungunang figure sa cultivation world. Sa katunayan, malamang ay mas malakas pa siya kaysa sa kanyang 'lolo'! Paano napunta ang isang makapangyarihang pigura sa ganoong kalagayan...? Tumahimik si Gerald sa harapan niya bago maingat na nagtanong, "...Ikaw ba si… Senior Christos...?" Nang marinig iyon, dahan-dahang itinaas ni Christos ang kanyang ulo para tingnan si Gerald... Hindi niya masyadong maaninag ng malinaw ang mukha ng matanda dahil natatakpan ng kanyang magulong buhok ang kalahati ng kanyang mukha... “…Sinabi mo ba na ikaw ay isang descendant ng pamilyang Crawford? Sino si Daryl Bodach sa iyo?” kalmadong tinanong ni Christos. “Daryl... Bodach?” naguguluhang tinanong ni Gerald, ngunit mabilis niyang napagtanto na malamang ang tinutukoy ni Christos ay ang kanyang 'lolo'. Nakakatawang isipin na iyon ang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser