Kabanata 602

Pilit lang na ngumiti si Gerald habang humihigop ng tsaa. "Late na ngayon, lolo... Maraming pang mga bisita ngayon..." Sa sandaling iyon, isang babae na nakasuot ng pajama ang dahan-dahang bumaba ng hagdan habang nagtatakang nakatitig kay Gerald at sa iba pa. “Ah, Lissa. Pumunta ka dito at batiin mo si Mr. Crawford. Hindi ba curious ka tungkol sa kanya noon?" sabi ni Mr. Weyham habang nakangiti. "Siya si Mr. Gerald Crawford?" tanong ni Lissa nang makarating sa huling step ng hagdan. Sinuri siya ni Lissa si Gerald mula ulo hanggang paa nang makalapit siya dito bago siya sumimangot. Pagkatapos nito, tumawa siya bago sinabi, "Masaya ako na makita ka, Mr. Crawford. Ako si Melissa Weyham pero pwede mo akong tawagin na Lissa." “Masaya ako na makilala ka, Lissa. Tawagin mo lang ako na Gerald!” sagot ni Gerald nang nilapit niya ang kanyang kamay para kamayan siya. Napakagandang babae ni Lissa at nalaman niya na mapagbigay rin pala siya pagkatapos ng kanilang sandaling pakikipag-u

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser