Kabanata 1780

Imposible na maging coincidence iyon. Ang ibig sabihin lang nito na ang Ember Lord ay nagtatago doon. Dahil ang Ember Lord ay nag-iwan ng pahiwatig na iyon para sa kanila, malaki ang posibilidad na iniwan iyon ng kanyang biktima para mahanap nila ito. Matapos mag-isip ng saglit, pinaandar ni Old Flint ang kanyang sasakyan at mabilis itong pinaandar! Kailangan nilang pumunta sa tahanan ni Yamilet Fae ngayon din! “Sigurado ka ba talaga na doon nagtatago ang Ember Lord, Gerald…?” tanong ni Ray habang papunta sila doon. Umiling si Gerald bago siya seryosong sumagot, “Hindi ako sigurado sa totoo lang. Isang metikulosong tao ang Ember Lord at hindi siya sumusunod sa mga patakaran. Malakas ang kutob ko na dadalhin tayo ng mga number na ito sa kanyang susunod na biktima at papunta rin sa kanyang kasalukuyang lokasyon!" Tumango si Rey nang marinig niya iyon... Matapos ang halos forty minutes na pagmamaneho, sa wakas ay nakarating na ang tatlo sa bahay ng lola ng Ember Lord. Nakati

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser