Kabanata 2228

Makikita si Derrick na kinakabahan habang tumatakbo sa pintuan. Alam niya na masyadong abrupt ang kanyang pagbisita, at sa totoo lang ay nag-aalala siya na baka magalit si Gerald dahil dito. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang puntahan si Gerald dahil ilang taon na niyang hindi nakakasama si Gerald! Dahil ilang beses umalis si Gerald, si Derrick ay nag-aalala na hindi na niya makikita si Gerald pagkatapos ng ilang taon, kung hindi siya kikilos ngayon! Ang kanyang takot ay mabilis na nawala nang makita niya si Gerald na naglalakad palapit sa kanya. Malawak na nakangiti si Derrick nang tumakbo siya sa manor habang winawagayway ang kanyang kamay at sumisigaw ng, “Brother Gerald!” Pinanood ni Gerald si Derrick na kumukuha ng isang pakete ng sigarilyo bago ito nag-alok ng isa sa kanya, kaya tinanggap ni Gerald ang isa bago siya nakangiting sumagot, "Anong rason sa pagbisita mo?" “Gusto lang kitang makita. Kung palalampsin ko ang pagkakataong ito, sino ang nakakaalam kung gaano ka

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser